Småviltjakt

Småviltjakta starter den 10. september og varer ut februar måned.

For å regulere jakttrykket så har fjellstyrene vedtatt å begrense kortsalget i perioden 10. 09 – 01.10, og jakt tildeles da etter søknad og trekking. Søknadsfrist er 1. april. Fra og med 02. oktober er det fritt kortsalg.

Fjellstyrene i Nordli og Sørli har innført felles jaktkortordning og tildelingsrutiner for småviltjakta, og det er utarbeidet søknadsskjema felles for begge områdene (Søknadsskjema). Jaktlag som blir trukket ut får tildelt jakt i ett bestemt jaktfelt, i en bestemt periode. Totalt omfatter dette 7 jaktfelt fordelt på 1,4 millioner dekar med jaktterreng.

Fangstbegrensning (baglimit) benyttes normalt for å regulere jakttrykket. Fangstbegrensningen fastsettes på grunnlag av statistikk og taksering før jaktstart.

Lirype

Det er først og fremst jakt etter Lirype som trekker utenbygdsboende jegere hit til Lierne. Over 80% av våre søkere ønsker å jakte lirype med hund, og hvert år søker i overkant av 1200 jegere om jakt hos oss.

Fangststatistikken viser en variasjon i fellinger fra 1,0 – 4,5 ryper pr. jeger pr. dagsverk, noe som er bra sammenlignet med landsgjennomsnittet.

Alle utleiehyttene ligger strategisk til med tanke på jakt etter lirype.

Fjellrype

Fjellrypa er, og har vært, lokalbefolkningens viktigste jakt- og fangstressurs. Fjellrypa lever en etasje høyere opp i fjellet enn lirypa og har en unik evne til å tilpasse seg endringer i miljøet. Bestandene har derfor sjelden de store «krakkene».

De aller fleste hyttene til fjellstyret er gunstige utgangspunkt med tanke på fjellrypejakt, men kanskje spesielt: Almdalshytta, Fiskløyshytta, Raudberghytta, Lakavasshytta, Arvasslihytta, Tjønndalshytta, Strivasshytta og Guslihytta.

Skogsfugl

Selv om andelen gammelskog har minket mye også i Lierne, så har skogbruket klart å ta vare på viktigste spillplasser og biotoper for skogsfuglen. Skogsfuglen utgjør derfor en betydelig jaktressurs og er et godt alternativ til rypejakta.

Det kan jaktes både på storfugl, orrfugl og jerpe og jakta varer i fra 10. september til og med 23. desember ( etter søknad i perioden 10. september til 01. oktober ). I første periode av elgjakta ( 25.09. – 01.10. ) skal all småviltjakt foregå over tregrensa.

Flere utleiehytter er egnet som utgangspunkt for skogsfugljakt i statsallmenningene: Arvasslihytta, Jakthytta, Raudberghytta, Grubbstuggu med flere. Toppjakt i november/desember i område Grubbstuggu kan anbefales.

Hare

Statsallmenningene åpnes for harejakt med hund fra og med 02. oktober. I Muruområdet finner du en fin blanding av gammelskog og plantefelt som gir både mat og skjul for haren. Dette gir seg utslag i stabilt gode bestander av hare.

I tillegg opptrer ulven ennå sjelden her og vegene er lite trafikkerte. Dette har gjort at flere og flere jegere velger Lierne når de skal jakte hare.

Øvre Jakthytta og Jakthytta er et gode utgangspunkt for harejakt i Muru statsallmenning. Flere private grunneirelag i kommunen tilbyr både salg av eksklusiv jakt og ordinære jaktkort i meget gode harejaktterreng.