Fjellstyre

Fjellstyrene skal forvalte rettighetene og herlighetene i statsallmenningene, og rammene for fjellstyrets virksomhet følger av Fjelloven av 1975. Fjellstyrets primæroppgaver er å administrere bruksrettene (hovedsakelig seter, beite, jakt og fiske) de bruksberettigede i mellom, ivareta de bruksberettigedes interesser i allmenningene og sørge for at statsallmenningene blir brukt på en best mulig måte for allmenningsbygda.

Det er 94 fjellstyrer i Norge. Disse administrerer til sammen 26,6 mill dekar statsallmenning i Sør- og Midt-Norge. Alle fjellstyrene er medlemmer i Norges fjellstyresamband, som er en interesseorganisasjon for fjellstyrene. Hjemmesidene til Norges fjellstyresambad finner du ved å klikke her.