Private båtopplag i statsallmenningene i Lierne

Garnfiske er nært knyttet opp mot båtbruk, og ofte er båt en forutsetning for å i det hele tatt kunne nytte rettighetene til garnfiske. Personer som har rett til å fiske med garn i statsallmenningene i Lierne kan søke fjellstyrene om tillatelse til å legge ut båt (båtopplag) ved de vatna som de har garnfiskerett i. Søknad om båtopplag skal sendes til fjellstyrene i Lierne.

Ligger det aktuelle fiskevatnet i ett av verneområdene, må du i tillegg søke vernemyndighetene om dispensasjon fra verneforskriftene til båtopplag.

Dersom du allerede har båt liggende i statsallmenningene og ønsker å flytte den fra et fiskevatn til et annet, skal det meldes til fjellstyrene. Grunnen til at flytting av båt mellom vatn skal meldes er at fjellstyrene ønsker å oppdatere sitt register over båtopplag i statsallmenningene i Lierne etterhvert som det skjer endringer.

Søknader om tillatelser til bruk av snøscooter til frakt av båt sendes til Lierne kommune, som forvalter motorferdselloven. Ligger det aktuelle fiskevatnet i et av verneområdene, skal søknad i tillegg sendes til vernemyndighetene.

Ta gjerne kontakt med noen i fjellstyret dersom du har spørsmål om båtbruk og båtopplag i statsallmenningene.