Tilleggsjord

Rett til tilleggsjord i statsallmenning er en jordbrukstilknytta rettighet, som ligger til jordbrukseiendommer i allmenningsbygda. Jordbruker med beiterett i statsallmenningen kan – enten alene eller sammen med andre beiterettshavere – få utvist grunn som er skikka til dyrking eller til kulturbeite som tilleggsjord. Det er et krav at jordbrukeren dokumenterer et behov, fortrinnsvis gjennom en driftsplan.

Søknad om utvising av tilleggsjord skal sendes til fjellstyret. Fjellstyret skal legge saken fram for kommunen, Statskog SF og eventuelt allmenningsstyret og områdestyret i reinbeiteområde etter reindriftslova, for uttalelse.

Nærmere regler om bruksrettigheter på statsallmenning finner du i Fjelloven

Mer om regelverket knytta til utvising av seter og tilleggsjord finner du i seterforskriften og i rundskriv-m-1-2016 Om seter og tilleggsjord