Seter

Rett til seter i statsallmenning er en jordbrukstilknytta rettighet, som ligger til jordbrukseiendommer i allmenningsbygda. Jordbruker med beiterett i statsallmenning som godtgjør at det trengs seter til drift av eiendommen, kan få utvist seter enten alene eller sammen med andre jordbrukere. Søknad om utvising av seter skal sendes til fjellstyret, som gjør vedtak.

Når seter i statsallmenning ikke har vært i bruk som seter i et sammenhengende tidsrom på 20 år faller seteren i det fri. I slike tilfeller skal fjellstyret gjøre vedtak om seteren skal overføres til en annen eiendom i drift, om at den tidligere setereieren kan søke Statskog om omdisponering til fritidshus eller om seterhusa og andre anlegg skal fjernes.

Nærmere regler om bruksrettigheter på statsallmenningen finner du i Fjelloven

Mer om regelverket knytt til utvising av seter og tilleggsjord finner du i seterforskriften og i rundskriv-m-1-2016 Om seter og tilleggsjord