Beiteretten

Beiteretten i statsallmenning er en jordbrukstilknytta rettighet, som ligger til jordbrukseiendommer i allmenningsbygda. Jordbruker med beiterett i statsallmenning har rett til å beite med så stor buskap han kan vinterfø på eiendommen.  Fjellstyret kan godkjenne at det blir beitet med større buskap enn dette, når det kan skje uten skade for andre som har bruksrett.

Mer om regler om bruksretter finner du i Fjelloven

Mer om regelverket knytta til utvising av beite, seter og tilleggsjord finner du i seterforskriften og i rundskriv-m-1-2016 Om seter og tilleggsjord